Business

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว วอนรัฐผ่อนคลายมาตรการ ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว-บริการ ชงรัฐผ่อนคลายมาตรการ ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ผลักดันท่องเที่ยววิถีใหม่หลังโควิด เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการ ผับ บาร์ เข้าพบและหารือร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

บาร์

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณาดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรคในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจและตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ยังเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวในทุกมิติ หลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น

เปิดข้อเสนอกลุ่มผู้ประกอบการหวังฟื้นท่องเที่ยว

1. ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับปรุงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

พิพัฒน์
พิพัฒน์ รัชกิจประการ

นอกจากนี้ ยังสร้างภาระเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจอย่างเกินพอดี ไม่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเป็น Tourist Friendly Destination โดยได้เสนอให้มีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการและข้อกฎหมายดังนี้

  • พิจารณาปรับปรุงกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 24.00 น. ให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 2. بيت ٣٦٥ 00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในปัจจุบัน
  • ขอให้ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืน (Special Night Tourism Zone) เพื่อสร้าง Soft Power ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะการดื่มกินที่มีตัวเลือกหลากหลาย โดยพิจารณาเพิ่มพื้นที่จากที่เคยประกาศเดิม เช่น ถนนพัฒน์พงษ์ ซอยธนิยะ ซอยคาวบอย สุขุมวิทซอย 11 ซอยนานา หาดริ้น เกาะพะงัน หาดใหญ่ และสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นต้น
  • พิจารณายกเลิกการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.
  • พิจารณากำหนดให้การขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติ ให้สามารถกระทำได้ตลอดเวลา
  • พิจารณายกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เพราะมาตรการดังกล่าวมีลักษณะเหมารวม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเสนอให้บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว อย่างกฎหมายห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดมากกว่า
  • พิจารณาปรับปรุงมาตรการจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการป้องกันไม่ให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์มากขึ้น รวมถึงการชักจูงใจเยาวชน กับการประกอบธุรกิจและสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

พบ รมวท่องเที่ยว

ทั้งนี้เห็นว่า การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ภาพ และเครื่องหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและเป็นข้อเท็จจริง จึงควรสามารถกระทำได้ และผู้ประกอบการพึงต้องกระทำ ณ สถานที่ขาย

นอกจากนี้ การปรับปรุงมาตรการจำกัดการโฆษณาให้มีความชัดเจน จะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ลดความเข้าใจผิดและความหวาดกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค

2. ขอให้มีการยกเลิกการบังคับใช้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ. كيف تلعب القمار ศ. 2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือยกเลิก พรก. كازينو مباشر ฉุกเฉิน หลังสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. ขอให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะ (21st Century and job-readiness skills) แก่บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพิ่มโอกาสการเติบโตในหน้าที่งาน

พร้อมกันนี้ ควรเปิดโอกาสและร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการดื่มอย่างพอประมาณ และการสร้างความตระหนักรู้ต่อผลกระทบจากการดื่มอย่างเป็นอันตราย เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

กลุ่มผู้ประกอบการฯ ยังระบุว่าพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนวิถีใหม่ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo