Business

ใช้ ‘GAP Monkey Free Plus’ แก้ปัญหา ‘ถูกกีดกันทางการค้า’ จากการใช้แรงงาน ลิงเก็บมะพร้าว

กรมวิชาการเกษตร ใช้ ‘GAP Monkey Free Plus’ แก้ปัญหา ‘ถูกกีดกันทางการค้า’ จากการใช้แรงงาน ลิงเก็บมะพร้าว

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรกำลังจัดทำร่างเอกสารการตรวจรับรองแปลงมะพร้าว ที่ปราศจากการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยวหรือ ‘GAP Monkey Free Plus’ ซึ่งเป็นมาตรการตรวจรับรองสวนมะพร้าวให้เข้าสู่ระบบผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP) และเพิ่มการตรวจรับรองว่า แปลงนี้ไม่ได้ใช้ลิงเก็บเกี่ยว

กีดกันทางการค้า
กีดกันทางการค้า

ตรวจรับรองสวนมะพร้าว ไม่ใช้แรงงานลิง

คาดว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะช่วยรับรองได้ว่า ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นผลผลิตที่มาจากแปลงที่ไม่ใช้ลิง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้มีข้อคิดเห็นขององค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมของสหรัฐอเมริกา (People  for the Ethical treatment of Animals : PETA) กรณีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวโดยใช้ลิงเก็บเป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าวของไทย ในการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรจึงเร่งดำเนินการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ได้จัดประชุมหารือการดำเนินการตามมาตรการ GAP Monkey Free Plus ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย

กีดกันทางการค้า

รวมทั้ง บริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย 10 ราย ได้แก่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด บริษัท ชีวาดีโปรดักส์ จำกัด บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริงค์ จำกัด บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร กำจัด   บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด และบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

นอกจากนี้ยังมีภาครัฐได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ หากมาตรการนี้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน กรมจะดำเนินการในขั้นต่อไปคือ การรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน

กีดกันทางการค้า

ไม่ถูกกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการเชื่อมั่น แข่งขันเวทีโลก

นายระพีภัทร กล่าวเชื่อมั่นว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการจัดทำมาตรการ COVID Free Plus ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทุเรียนไทย และแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนไทย แล้วนำประสบการณ์ดังกล่าวมาช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากข้อกล่าวหาของ PETA ด้วย

โดยการจัดทำมาตรการ GAP monkey free plus กรมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทย และจะเป็นผู้เชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนพอใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งการเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง GAP Monkey free plus นอกจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยผลิตอาหารปลอดภัยแล้ว ยังจะเป็นแนวทางไปสู่การผลิตมะพร้าวแบบยั่งยืน เมื่อการส่งออกมีอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรขายผลผลิตได้สร้างรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ สามารถยืนหยัดได้ในเวทีแข่งขันระดับโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo