Business

3 ธนาคาร แจ้งปิดปรับปรุงระบบ กระทบธุรกรรมใดบ้าง เช็ควัน-เวลา ที่นี่!

เช็ค 3 ธนาคาร แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ชั่วคราว เดือนสิงหาคม กระทบบริการอะไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

อัปเดต 3 ธนาคาร ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยในระหว่างที่ปิดปรับปรุงระบบนั้น อาจจะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการ หรือทำธุรกรรมได้บางประเภท โดยจะกระทบกับการทำธุรกรรมใดบ้าง และ ปิดปรับปรุงช่วงวัน – เวลาใด สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นี่

ปิดปรับปรุงระบบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ  SCB EASY Net ชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 23:00 น. – วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 04:00 น. ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการโอนเงินต่างธนาคาร และชำระเงิน ผ่านทาง www.scbeasy.com และ m.scbeasy.com ได้ชั่วคราว ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2565

 • เวลา 23:00 น. –  04:00 น. 
 • ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการโอนเงินต่างธนาคาร และชำระเงิน ผ่านทาง www.scbeasy.com และ m.scbeasy.com ได้ชั่วคราว

และขอแจ้งปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ ซึ่งช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

 • เวลา 00:00 – 06:00 น.
 • ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ

ปิดปรับปรุงระบบ

ธนาคาร ทิสโก้

งดให้บริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยจะปิดระบบชั่วคราว 3 ช่วง ดังนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 00.01 – 08.30 น.

 • งดให้บริการ TISCO Promtpay
  งดให้บริการ ATM (เฉพาะรายการ Promtpay Registratation และPromptPay Transfer )

วันที่ 28 สิงหาคม2565 เวลา 00.01 – 05.00 น.

 • งดให้บริการ ATM
 • งดให้บริการ TISCO PromptPay
 • งดให้บริการ TISCO My Wealth (เฉพาะรายการPromptPay Interbank ,Promtpay Registratation ,Transaction Verification)
ปิดปรับปรุงระบบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) แจ้งปิดปรับปรุง “ระบบโมบาย และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง” ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 65 เวลา 01.30 ถึง 06.00 น.

โดยบริการที่มีผลกระทบและจะไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวดังนี้

 • ระบบโมบายแบงค์กิ้ง Krungsri Mobile Application
 • ระบบอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง www.krungsri.com
 • ระบบโมบาย Kept by Krungsri www.keptbykrungsri.com

ปิดปรับปรุงระบบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม