Business

รุกสถานประกอบการ จ้างงาน ‘คนพิการ’ ปี 66 เพิ่มขึ้น 20%

กระทรวงแรงงาน รุกสถานประกอบการ จ้างงาน ‘คนพิการ’ ปี 66 เป้าหมาย 1,200 คน เพิ่มขึ้น 20% ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเน้นสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิกาs เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

คนพิการ

กำหนดเป้าหมาย การจ้างงานคนพิการ ปี 2566

กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญ กับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิกาsเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยได้มอบหมายกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาs ตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิกาsหรือผู้ดูแลคนพิกาsตามมาตรา 35

โดยกำหนดเป้าหมาย การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 ไว้ จำนวน 1,200 คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2565 ที่กำหนดไว้ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 20%

คนพิการ
Untitled-2

โดยขณะนี้ ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 196 แห่ง ที่เคยมีการให้สิทธิคนพิกาsฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิกาsฯ ในปี 2565 ถึง 1,499 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิกาssเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ในปี 2566

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้ลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาs เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภท จ้างเหมาบริกาs

โดยจ้างงานคนพิกาsเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิกาs ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิกาsในพื้นที่ ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป

คนพิการ

เอกชน 5 อันดับแรก จ้างงานผู้พิการมากที่สุด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานคนพิกาsเชิงสังคมฯ และหารือร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ชัยรัชการ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งต่างเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับคนพิการ โดยกลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ ร่วมจ้างงานคนพิการ จำนวน 26 คน และกลุ่มบริษัท ชัยรัชการ จ้างงานคนพิการ จำนวน 9 คน

นอกจากนี้ ยังต้องขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชนทั้ง 196 แห่ง เอกชน 5 ลำดับแรกที่มีการจ้างงานผู้พิการมากที่สุด ได้แก่

  1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  2. บมจ.  อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
  3. บมจ.แคล – คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  4. บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด และ
  5. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

โดยผู้พิการที่ยังมีศักยภาพในการทำงานกลุ่มนี้จะเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียน ในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป พนักงานทำความสะอาด คนสวน เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม