Business

เช็กที่นี่! ค่าบริการ ‘ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ ของกฟภ. ให้บริการแล้วกว่า 73 สถานีทั่วไทย

กฟภ.ประกาศ ค่าบริการ ‘ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ ของกฟภ. คิดตามประเภทเครื่อง และช่วงเวลาการชาร์จ ให้บริการแล้วกว่า 73 สถานีทั่วไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ.

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความต้องการจะให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากับ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จึงขอประกาศอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่เข้ามาใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ.

รถยนต์ไฟฟ้า

อัตราค่าบริการชาร์จ ตามประเภทเครื่อง

โดยกำหนดอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า ตามประเภทเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) โดยคิดค่าบริการ ตามหน่วยพลังงานที่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอัดประจุไฟฟ้าด้วยอัตราแบบส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

มีอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้แก่

  • เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ช่วง Peak : 7.9778 บาท/หน่วย  Off Peak 4.5952 บาท/หน่วย
  • เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ช่วง Peak : 7.9778 บาท/หน่วย  Off Peak 4.5952 บาท/หน่วย

รถยนต์ไฟฟ้า

การกำหนดช่วงเวลาของการใช้งาน

กำหนดช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) อ้างอิงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ดังนี้

  • Peak : เวลา 09.00 น. – 22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
  • Off Peak : เวลา 22.00 น. – 09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วกว่า 73 สถานี และมีแผนที่จะเปิดให้บริการในปี 2566 จำนวน 190 สถานี

รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม