Business

โอกาสทำงานรัฐวิสาหกิจ ‘กฟภ.’ เปิดรับ 214 อัตรา อ่านเงื่อนไข-ตำแหน่งรับสมัคร ที่นี่!!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงาน 214 อัตรา ประจำปี 2565 เช็คเลย เปิดรับเมื่อไร ตำแหน่งอะไรบ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิ ปริญญาโท และปริญญาตรี

1. วิศวกร (ไฟฟ้า)

2. วิศวกร (โยธา)

3. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)

4. วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

5. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

6. เศรษฐกร

7. นักบริหารทรัพยากรบุคคล

8. นักการเงิน

9. นักบัญชี

10. นักระบบคอมพิวเตอร์

11.นิติกร

12. นิติกร(มีประสบการณ์)

13.นักสถิติ

14. นักพัฒนาทรัพยกรบุคคล

15. นักพัสดุ

16. มัณฑนากร

17. นักประชาสัมพันธ์

18.นักการตลาด

19. อาจายร์

หมายเหตุ: ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) ระดับวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ระบบเปิดรับสมัครออนไลน์

คุณวุฒิปริญญาโท และคุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ กฟภ. กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) ที่ได้รับการบับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น

กฟภ.

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

20. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

21. พนักงานช่าง (โยธา)

22. พนักงานช่าง (เครื่องกล)

23. พนักงานช่าง (โลหะ)

24. พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)

25. พนักงานบัญชี

26. พนักงานพัสดุ

27. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

28. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อายุที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์

คุณวุฒิปริญญาตรี เฉพาะตำแหน่ง นิติกร (มีประสบกาณ์) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์
คุณวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์

การรับสมัคร

สามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 ทาง job.pea.co.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

อีเมล์ : [email protected]

Facebook : peacareer

Twitter : peacareer

โทรศัพท์ : 02 590-5857

อ่านข่าวเพิ่มเติม