Business

‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ยกเครื่อง ขสมก. เตรียมแผนฟื้นฟู 6 ด้าน

‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ยกเครื่อง ขสมก. เตรียมแผนฟื้นฟู 6 ด้าน ทั้งภาพรถ การบริหาร ภาพลักษณ์ แหล่งรายได้ เตรียมดึง ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ช่วยประช่สัมพันธ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา แผนฟื้นฟูกิจการของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยผู้แทน ขสมก. ได้นำเสนอ แผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ (BMTA Moving Plan) โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์การยุคใหม่เพื่อการเดินทาง ที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน

ยกเครื่อง ขสมก.

แผนฟื้นฟู 6 ด้าน ยกเครื่อง ขสมก.

ภายใต้คอนเซปต์ B : Better พอใจ, M : Modern ใหม่, T : Transport เดินทาง และ A : for All เพื่อทุกคน ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำแผนฟื้นฟู 6 ด้าน 

  1. สภาพรถโดยสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร การจัดหารถโดยสารที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถ (Refurbish) ให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถโดยสาร (Conversion) เป็นรถพลังงานไฟฟ้า
  2. ระบบบริหารจัดการ โดยการบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร การปรับเส้นทางเดินรถให้มีความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญาการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การจัดทำแผนดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้บริการ
  3. ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเปิดให้ประชาชนแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
  4. เทคโนโลยี การพัฒนาแอปพลิเคชันของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและผู้โดยสาร (Customer Persona) และการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
  5. แหล่งรายได้อื่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อู่บางเขน อู่มีนบุรี เป็นต้น
  6. แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลาย เช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP) โดย ขสมก.จะได้เร่งจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ต่อไป

สมาคมรถโดยสารฯ ประกาศลดเที่ยววิ่ง หยุดเดินรถบางเส้นทาง แบกต้นทุนน้ำมันไม่ไหว บขส. เร่งศึกษาใช้ 'รถโดยสารไฟฟ้า' ลดต้นทุนได้ 30% พร้อมเผย 6 เส้นทาง นำร่อง ใช้มินิบัสไฟฟ้า

แนะดึงอินฟลูเอนเซอร์ มาช่วยประชาสัมพันธ์  

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ ขสมก.จัดทำ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญ และจำแนกเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยอาจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Third Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และเป็นแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

สมาคมรถโดยสารฯ ประกาศลดเที่ยววิ่ง หยุดเดินรถบางเส้นทาง แบกต้นทุนน้ำมันไม่ไหว บขส. เร่งศึกษาใช้ 'รถโดยสารไฟฟ้า' ลดต้นทุนได้ 30% พร้อมเผย 6 เส้นทาง นำร่อง ใช้มินิบัสไฟฟ้าสมาคมรถโดยสารฯ ประกาศลดเที่ยววิ่ง หยุดเดินรถบางเส้นทาง แบกต้นทุนน้ำมันไม่ไหว บขส. เร่งศึกษาใช้ 'รถโดยสารไฟฟ้า' ลดต้นทุนได้ 30% พร้อมเผย 6 เส้นทาง นำร่อง ใช้มินิบัสไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo