Business

ข่าวดี! กทม. จ้างงาน ‘คนพิการ’ 306 อัตรา เน้นทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

กทม. เตรียมจ้างงาน ‘คนพิการ’ 306 อัตรา 50 สำนักงานเขต ตามความสามารถ และความเหมาะสม เน้นทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

กทม. ประชุมขับเคลื่อนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาsของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร 6 กลุ่มเขต ภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิผู้พิกาsไทย สมาคมคนพิกาsแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพัฒนาทางสติปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

คนพิการ

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาsกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่อไป

จ้างงานคนพิการ 306 อัตรา

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิกาs เข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิกาs เพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 306 คน  โดยสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จะจ้างคนพิกาsหน่วยงานละ 6 คน

พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งที่จะรับคนพิกาsเข้าทำงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาทิ ภารกิจของหน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทความพิกาs ประสิทธิภาพในการทำงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นสมควร

คนพิการ

สำหรับคนพิกาsที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นคนพิกาsตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาs และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิกาs ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระยะเวลาจ้างงานตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.65

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาหรืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยผู้สมัครไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับกรุงเทพมหานคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

นายศานนท์ กล่าวว่า ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม เสนอนโยบาย 5 ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาs เพื่อมุ่งหวังให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย

คนพิการ

นโยบาย 5 ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  1. คนพิกาsสุขภาพดี สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก
  2. คนพิกาsเรียนดี สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
  3. คนพิกาsเศรษฐกิจดี สำนักพัฒนาสังคมและสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก
  4. คนพิกาsโครงสร้างและเดินทางดี สำนักการโยธา เป็นหน่วยงานหลัก
  5. คนพิกาsบริหารจัดการดี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก โดยที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต เร่งประกาศรับสมัครคนพิกาsตามโครงการจ้างงานฯ โดยเร็ว ให้ครอบคลุมคนพิกาsทุกประเภท และกำหนดรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสม ให้คนพิกาsทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งให้สามารถมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายด้วย และสำรวจสถานที่ทำงาน ห้องน้ำ ทางลาดให้มีความพร้อมสำหรับรองรับคนพิกาs

พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ภายในตลาด 12 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตลาดชุมชน จัดหาพื้นที่ให้แก่คนพิกาsได้ทำการค้าขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาs

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิกาs

อ่านข่าวเพิ่มเติม