Business

เช็คสิทธิประโยชน์ ‘ประกันสังคม’ ผู้ประกันตน ถูกเลิกจ้าง ขึ้นทะเบียนว่างงาน ที่นี่!

เช็คสิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” ผู้ประกันตน ถูกเลิกจ้างรับเงินทดแทนเท่าไร มีเงื่อนไขอย่างไร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน สรุปที่นี่!!

จากกรณี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ JSL บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์รายใหญ่ ยุติการดำเนินงานบางส่วน นับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ถูกเลิกจ้าง” จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอะไรบ้าง  TheBangkokInsight ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

ประกันสังคม

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน และต้องผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี 
 • ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของหน่วยงงานรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน
 • มีความสามารถในการทำงาน มีความพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่รัฐจัดหาให้
 • ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานตามที่กำหนด
 • ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังนี้
 1. ทุจริตต่อหน้าที่ 
 2. กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 3. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 
 5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาวันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
 6. ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 7. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 8. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

ประกันสังคม

กรณีถูกเลิกจ้าง 

ผู้ประกันตนประกันัสงคม จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นการคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ผู้ประกันตนประกันสังคม จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต 

ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตนประกันสังคมจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นมีอะไรบ้าง?

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
 5. หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

ประกันสังคม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน

ผ่านระบบ https://empui.doe.go.th/auth/index ของกรมการจัดหางาน 

 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digtal ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
 2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับสำนักงานประกันสังคมอีก
 4. ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ
 5. รายงานตัวตามกำหนด
ประกันสังคม
วิธีขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี)
 3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน(ถ้ามี)
 4. กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย
 5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
 6. สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 7. หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
 10. รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Avatar photo