Business

IRPC แจง ‘ค่าการกลั่น’ ไม่ใช่ ‘กำไร’ ที่แท้จริงของโรงกลั่น

IRPC ชี้แจง ‘ค่าการกลั่น’ ไม่ใช่ ‘กำไร’ ที่แท้จริงของโรงกลั่น เป็นเพียงดัชนีเบื้องต้น ที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนอื่น

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า จากประเด็นที่มีการกล่าวถึงกำไรของธุรกิจโรงกลั่นกันอย่างกว้างขวางในระยะนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลอันนำไปสู่ข้อเท็จจริง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์พลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

IRPC

ไออาร์พีซี ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงกลั่นมานานกว่า 40 ปี ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงของความแตกต่างระหว่าง “ค่าการกลั่น” กับ “กำไร” ของโรงกลั่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กล่าวคือ

ค่าการกลั่น เป็นเพียงดัชนีเบื้องต้น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนอื่น

ค่าการกลั่น หรือ Gross Refining Margin (GRM) เป็น “ดัชนีเบื้องต้น” เพื่อใช้ดูทิศทางหรือแนวโน้มผลประกอบการของโรงกลั่น โดยอาศัยหลักการคำนวณค่าการกลั่นจาก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทุกชนิด ที่โรงกลั่นผลิตได้ หักลบกับต้นทุนการผลิตเบื้องต้นที่โรงกลั่นใช้ในการผลิต เช่น ต้นทุนน้ำมันดิบ ค่าขนส่ง

ส่วนโรงกลั่นในประเทศใด จะหักลบ ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำ/ไฟ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนิยามและแนวปฏิบัติของโรงกลั่นในแต่ละประเทศ

IRPC

ค่าการกลั่น จึงเป็นเพียงดัชนีเบื้องต้น และไม่ใช่กำไรที่แท้จริงของ โรงกลั่น เนื่องจากไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ที่ใช้ในการผลิตและการดำเนินการทั้งหมด

ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละโรงกลั่น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น ตามมาตรฐานทางบัญชีและการค้าทั่วไป ซึ่งค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการเหล่านี้ จะแปรผันไปตามกลไกตลาดเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ค่าการกลั่นจึงไม่ใช่กำไร ที่แท้จริงของโรงกลั่น

ทั้งนี้ ธุรกิจโรงกลั่นยังมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่ควบคุมได้ยาก แต่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้ำมัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมถึงต้นทุนแฝงอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การสำรองน้ำมัน ตามกฎหมาย การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 เป็นต้น

เราอ้างอิงราคาน้ำมันดิบดูไบ แต่ความจริงเราใช้น้ำมันจากแหล่งอื่น ซึ่งมีราคาสูงกว่ามาก ยิ่งมีสถานการณ์รัสเซียยูเครน ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสูงทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบก็ยิ่งสูงตาม แตกต่างจากราคาดูไบราว 7 – 13 เหรียญต่อบาเรล ค่าการกลั่นจึงไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

IRPC

พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของโรงกลั่น IRPC ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนของสถานการณ์น้ำมันมาโดยตลอด ส่งผลกระทบให้ประสบปัญหาขาดทุนดังเช่น ในปี 2562 – 2563 ที่ผ่านมา

แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับกลยุทธ์และลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถยืนหยัดเป็นโรงกลั่นหลักร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศได้ต่อไป โดยผลประกอบการก็ได้เริ่มพลิกฟื้นขึ้นมามีกำไรในปี 2564 ที่ผ่านมา

IRPC

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยงบการเงิน งบกำไรขาดทุนทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนการตอบแทนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวน IRPC พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตามหลักปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้กรอบของกฎหมายและการค้าเสรี

นายชวลิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ได้ให้ข้อมูลแก่ภาครัฐเรื่องเหล่านี้ไปหมดแล้ว ตามกรอบของกฎหมายที่จะสามารถทำได้ ซึ่งก็เห็นใจภาครัฐ เพราะหากจะตัดสินใจดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติอย่างในปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม