Business

หนุน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ตรึงค่าไฟถึงปี 68 สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนและภาษี ผลิตแบตเตอรี่

หนุน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ตรึงค่าไฟถึงปี 68 สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนและภาษี ผลิตแบตเตอรี่ เผยจดทะเบียนแล้ว 5,614 คัน สถานีชาร์จ 944 แห่ง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานความคืบหน้า การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก

รถยนต์ไฟฟ้า

จดทะเบียนแล้ว 5,614 คัน สถานีชาร์จ 944 แห่งทั่วประเทศ

ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อให้ราคายานยนต์ไฟฟ้า ใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาป (ICE) ทำให้ปัจจุบัน มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ถึงเดือนเมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 5,614 คัน

ส่วนมาตรการส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ในพื้นที่สาธารณะให้เพียงพอกับยานยนต์ไฟฟ้านั้น ปัจจุบัน ข้อมูล ณ 4 มีนาคม 2565 ไทยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าพร้อมให้บริการ จำนวน 944 แห่งทั่วประเทศ

รถยนต์ไฟฟ้า

ตรึงค่าไฟสถานีชาร์จ สิทธิประโยชน์ ลงทุนและภาษี ผลิตแบตเตอรี่

นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอมาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่

  • มาตรการสนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า Low Priority สำหรับผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) เห็นชอบการขยายอัตราค่าไฟฟ้าถึงปี พ.ศ.2568 รวมถึงด้านสิทธิและประโยชน์ สำหรับกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า  และได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดทำแพลตฟอร์มกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมาตรการและวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด คอนโดมิเนียม

  • มาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนและการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ที่ประชุมมอบหมายให้ BOI และกรมสรรพสามิตพิจารณา

รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo