Business

ประกันสังคม ม.33 ออกจากงาน สมัคร ม.39 รักษาสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ประกันสังคม ม.33 ลาออกจากงาน อยากรักษาสิทธิประโยชน์ สมัคร ม.39 ต่อได้ อ่านรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะผู้ประกันตน มาตรา 33 ลาออกจากงาน ไม่อยากเสียสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้ โดยระบุว่า

ประกันสังคม ม.33

ประกันสังคม ม.33 ที่ลาออกจากงาน แต่ยังอยากรักษาสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรีบสมัคร ม. 39 เพียง 432 บาท/เดือน

ปรับลดอัตราเงินสมทบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้ประกันตน มาตรา 39 ส่งเงินสมทบ 91 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2565)

สมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมที่สะดวก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เคยเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
  • นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
  • ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม

ประกันสังคม

รับความคุ้มครอง 6 กรณี 

  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีชราภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo