Business

มาตราไหนได้เท่าไหร่!! ผู้ประกันตนติดโควิดรับเงินชดเชย ขาดรายได้ เช็คที่นี่

ประกันสังคม แจ้งติดโควิด ผู้ประกันตนทุกมาตราหายห่วงได้ เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดเชื้อสายพันธุ์ไหน

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนทุกมาตราทั้งมาตรา 33  มาตรา 39 และ มาตรา 40 ติดโควิด -19 เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย  ประกอบด้วย

มาตรา 33
กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด
ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท

LINE ALBUM Covid atk สถานที่ต่างๆ 220521

เอกสารประกอบการยื่นเบิก
1.สปส.2-01
2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
3.หนังสือรับรองนายจ้าง
4.สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก >>> บัญชี ตัวเต็ม
5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

 มาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ 50% โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

 มาตรา 40
รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

282558943 313438994295604 5591393951309893351 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight