Business

วิธีเช็คสถานะ ตรวจสอบผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ก่อนส่งงบการเงิน

เตือนนิติบุคคล ตรวจสอบผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ก่อนส่งงบการเงิน เช็คสถานะก่อนเพื่อลดปัญหาถูกปฏิเสธรับงบการเงิน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นิติบุคคลควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงบการเงิน โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ที่ยังคงสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายหรือไม่ และผู้ทำบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการในการรับทำบัญชีกับกรมฯ

ส่งงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบว่า ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วหรือไม่ พร้อมตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ก่อนการนำส่งงบการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อให้การนำส่งงบการเงินครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการนำส่งข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผิดพลาด หรือถูกปฏิเสธการรับงบการเงินจากกรมฯ และลดข้อบกพร่องก่อนนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ

นิติบุคคลสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ตรวจค้นสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อมูลที่แจ้งการปฏิบัติงานไว้กับกรมฯ (ผู้ทำบัญชี) หรือสภาวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชี) ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th

 • คลิกบริการออนไลน์
 • เมนู ผู้ทำบัญชี (e-Account) 
 • เลือก ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

ขณะเดียวกัน ยังสามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.tfac.or.th คลิก Online Service ตามด้วย เมนู ตรวจสอบสถานะสมาชิก หากไม่พบข้อมูลถือว่า ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี

2. เข้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th

 • คลิก Online Service
 • เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

เช็คผู้สอบบัญชี

สำหรับสถานะใบอนุญาตต้องแสดง ปกติ หากมีสถานะ สิ้นผล ถือว่างบการเงินนั้น ไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อการสอบบัญชี

 • เลือกเมนู ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
 • เลือก ปีที่ลงลายมือชื่อ ปี 2565

หากไม่พบข้อมูลตามที่ตรวจค้น นิติบุคคลต้องติดตามผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของกิจการให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการนำส่งงบการเงิน

ส้วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่และยังไม่มีผู้ทำบัญชี สามารถสืบค้นและสรรหาสำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือสำนักงานบัญชีทั่วไป ได้ที่ www.dbd.go.th

ในส่วนของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อในการนำส่งงบการเงินหรือนำชื่อไปใช้หาผลประโยชน์

ผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ e-Accountant ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกรม

ทศพล ทังสุบุตร
ทศพล ทังสุบุตร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

 • กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4407
 • คลินิกบัญชี โทร. 0 2547 4396
 • งานทะเบียนผู้ทำบัญชี (e-Accountant) โทร. 0 2547 4395
 • งานอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและงานการอนุญาต (e-Permit) โทร. 0 2547 4408
 • Line Open Chat : DBD Accounting และ
 • Facebook : DBD

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo