Business

พม. หนุน ‘อาชีพบัตเลอร์’ เป็น Soft Power สร้างโอกาส ทำงานต่างประเทศ ให้คนไทย

พม. หนุน ‘อาชีพบัตเลอร์’ เป็น Soft Power สร้างอาชีพใหม่ รายได้สูง สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ รับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วันนี้ (19 พ.ค. 65) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและถุงมือบัตเลอร์ให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 20 คน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาชีพบัตเลอร์

นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นอาชีพขาดแคลน ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ดีอย่างมั่นคง โดยมีผู้ผ่านการอบรม 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 41 คน

อาชีพบัตเลอร์

ต่อยอดความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้ผู้ต้องการประกอบอาชีพบัตเลอร์

และปี 2565 กระทรวง พม. โดย สค. ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ เทคนิค และทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ ได้แก่ Butler Mindset ความต้องการและความคาดหวัง เพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานบัตเลอร์

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เคยสมัครและเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 14 คน ประชาชนและบุคลากรด้านการบริการ จำนวน 6 คน โดยมีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น Partner ที่ดีและมีคุณภาพ

ที่สนับสนุนการอบรมตั้งแต่การวางระบบวิชาในการเรียนการสอน การประสานเครือข่ายวิทยากรที่มีคุณภาพ การคัดสรรกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนความเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้มงวดในการประเมินผล

อาชีพบัตเลอร์

สร้างอาชีพใหม่ รายได้สูง รับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดันเป็น Soft Power

นโยบายรัฐบาลต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ที่มีรายได้สูง และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งอาชีพบัตเลอร์ คนไทยทำได้เป็นมืออาชีพ และเป็นทูตของประเทศไทยในความเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Soft Power คือ มหาอำนาจทางวัฒนธรรม อันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ที่จะสามารถสร้างรายได้และสร้างงานให้กับคนทั้งประเทศได้

อย่างไรก็ตาม อาชีพบัตเลอร์ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการทำงานต่างประเทศ และโอกาสของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ให้ชาวต่างชาติอยากมาใช้ชีวิตเกษียณ ดังนั้น จะเป็นการสอดรับและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของ Soft Power ด้วยมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม