Business

เดินทางด้วย เครื่องบิน ปลอดภัยจากโควิด ช่วงสงกรานต์

คมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับประชาชนที่จะใช้บริการ เครื่องบิน ช่วงสงกรานต์

กระทรวงคมนาคม ได้กำหนด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ ในช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ดังต่อไปนี้

เครื่องบิน

การคัดกรอง

 • คัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย
 • ตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสาร ก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass)

การป้องกัน

 • สวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน
 • จัดให้มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ
 • เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย1 เมตร
 • นำเครื่องมือบริการตนเองต่าง ๆมาใช้ เช่น เครื่องออกบัตรโดยสารและป้ายติดสัมภาระอัตโนมัติ หรือเครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ
 • ตรวจค้น โดยใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน(Walk Through Metal Detector- WTMD)
 • ใช้สายพานรับสัมภาระ เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสาร

เครื่องบิน

การควบคุม

 • งดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณา
 • งดการจำหน่ายอาหารและสินค้าในระหว่างปฏิบัติการบิน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Cleaning and Disinfection) ในห้องโดยสาร หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการบินทุกครั้ง
 • พิจารณาใช้เครื่องปรับอากาศ และระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศ
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายบนพื้น และประกาศผ่านระบบเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่าง

การดูแล

 • แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ถึงมาตรการทางสาธารณสุขและเงื่อนไข ในการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ปลายทาง
 • กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด

เครื่องบิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม