Business

นายจ้าง มามุงตรงนี้!! รายงานค่าจ้าง ที่ต้องชำระเงินเพิ่ม ‘กองทุนเงินทดแทน’ ด่วน!

นายจ้างมามุงตรงนี้!! สำนักงานประกันสังคม แจ้งมา รายงานค่าจ้าง ที่ต้องชำระเงินเพิ่ม ‘กองทุนเงินทดแทน’ ด่วน

การรายงานค่าจ้างประจำปี กองทุน เงินทดแทน คือ นายจ้างจะต้องรายงานค่าจ้างของลูกจ้างในปี 2564 ต่อ สำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และหากต้องมี การชำระเงินสมทบเพิ่มเติมจะต้อง ชำระภายในเดือน มีนาคม 2565

กองทุนเงินทดแทน

นายจ้างต้องคำนวณค่าจ้างจากฐานค่าจ้างที่จ่ายจริงของแต่ละคนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน และไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

การรายงานค่าจ้างประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage) สามารถรายงานย้อนหลังได้ 1 ปี เช่น ปี 2565 จะรายงานค่าจ้างของปี 2564 เท่านั้น โดยนายจ้างต้องชำระเงินสมทบประจำปีก่อนอย่างน้อย 1 วัน จึงจะสามารถรายงานค่าจ้างประจำปีผ่าน e-Wage ได้

สามารถขอสิทธิ์การเข้าใช้งาน e-Wage ที่ www.sso.go.th เมื่อได้ User/Password จากสำนักงานประกันสังคมผ่าน e-mail แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้

กองทุนเงินทดแทน

3 วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1.ชำระด้วยเงินสด

– ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ

– ชำระผ่านโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ

2.ชำระด้วยเช็ค

เป็นเช็คของสถานประกอบการ ไม่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า และห้ามมีรอยลบ ขีดฆ่า แก้ไข

การชำระเงินสมทบด้วยเช็ค จะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

3.ชำระด้วยธนาณัติ

กองทุนเงินทดแทน

5 ช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2.ที่ทำการไปรษณีย์ (ชำระด้วยธนาณัติ)

3.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven และเคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีสัญลักษณ์

4.โลตัส (Lotus’s)

5.ผ่านระบบ e-Payment

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารดอยซ์ แบงก์

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม