Business

เข้าแล้ว เช็คเลย! เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง มีใครได้บ้าง

เข้าแล้ว!!! วันนี้ เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม โอนเงินวันนี้ รีบเช็คด่วน

มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ โดย กรมบัญชีกลาง โอนเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เข้าบุญชีแล้วในวันนี้

เงินเยียวยา

กลุ่มเด็กเล็ก เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตรได้ 2 ช่องทาง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 • เข้าสู่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันตามรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” (คลิกที่นี่)

เงินเยียวยา

กลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท(จ่ายเป็นขั้นบันได)

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

เงินเยียวยา

กลุ่มผู้พิการ

จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาท

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

สอบถามข้อมูล ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

เงินเยียวยา

ปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยาประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

เดือนตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเข้าบัญชี วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565โอนเข้าบัญชี  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565โอนเข้าบัญชี   วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

 

Avatar photo