Business

ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับการดำเนินธุรกิจ

ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับในการดำเนินธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับในความทุ่มเทของ ปตท. ต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

thumbnail ปตท รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส e1643341758789

โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาต่อเนื่องถึง 4 สมัย ประกอบด้วยรางวัลองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด ได้แก่ ความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ, การปฏิบัติภารกิจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม, การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และการมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงขององค์กร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight