Business

แม็คโคร เปิดคลังสินค้า พร้อมให้ตรวจสอบสต็อกเนื้อหมู ส่งรายงานทุกสัปดาห์

แม็คโคร ร่วมมือภาครัฐ เปิดคลังสินค้า ให้ตรวจสอบปริมาณสต็อกเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา สร้างความเชื่อมั่นปลอดการกักตุนหมู

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับนโยบายภาครัฐ เปิดศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย ให้ความร่วมมือ คณะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต็อกสินค้าเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา

สต็อกเนื้อหมู

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่เก็บสินค้าเนื้อหมูทุกแห่งของแม็คโคร เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านปริมาณและราคา พร้อมเน้นการตรวจสอบย้อนกลับได้เชิงรุก

นอกจากนี้ แม็คโคร ยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำส่งรายงานปริมาณสต๊อกสินค้าเนื้อหมูที่มีในสาขาทุกแห่ง ต่อกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์

แมคโ๕ร

พร้อมกันนี้ ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นมาอย่างเคร่งครัด

ขณะเดยวกัน ยังภายใต้การควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการ ตลอดจนยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุด ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม