Business

สปสช. จ่ายเงินเยียวยาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนกว่า 1,065 ล้านบาท

สปสช. ช่วยเหลือผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 9,551 ราย กว่า 1,065 ล้านบาท ส่วนใหญ่ อาการไม่รุนแรงเจ็บป่วยต่อเนื่อง 7,037 ราย พื้นที่เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุด 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ หลังรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับวัคซีนที่ประชาชนได้รับการฉีดฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 1.สนาม ๒๒๐๑๑๔

ทั้งนี้ ได้มอบให้ สปสช. เป็นหน่วยงานดำเนินการ และได้ออกประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

จากข้อมูลล่าสุดในวันนี้ (14 มกราคม 2565) มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนและเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือจำนวน 12,882 ราย

ในจำนวนนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการช่วยเหลือ 9,551 ราย หรือ 74.14% ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 1,869 ราย หรือ 14.51% และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1,462 ราย หรือ 11.35%

นอกจากนั้น ในจำนวนนี้มีผู้ที่อุทธรณ์คำร้องขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม 680 ราย โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 1,065,076,200 บาท

เมื่อแยกดูข้อมูลแบ่งตามเขตพบว่า เขต 13 กทม. มีการยื่นคำร้องมากที่สุด จำนวน 2,229 ราย รองลงมาอีก 3 เขต เป็นเขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 1,510 ราย เขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1,415 ราย และเขต 8 อุดรธานี จำนวน 1,123 ราย

สปสช. 1

เมื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จำนวน 6,662 ราย หรือ 51.72% ผู้มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 3,277 ราย หรือ 25.44% ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 2,619 ราย หรือ 20.33% นอกนั้นเป็นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ

สำหรับอาการผู้ที่มีภาวะไม่พึงประสงค์ อาทิ มีไข้, ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน, มีผื่น คัน บวม, ปวดเวียนศีรษะ หน้ามืด, แน่นหน้าอก หายใจลำบาก, อาการชา, แขนขาอ่อนแรง, ภาวะแพ้รุนแรง (Phylaxis Shock) และเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรง เข้าหลักเกณฑ์ระดับ 1 อาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 7,037 ราย ขณะที่ในระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มี จำนวน 250 ราย และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท จำนวน 2,264 ราย

ผู้ได้รับผลกระทบเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด ได้แก่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือที่ สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขต ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณา ว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม