Business

กรมการขนส่งฯ เผยยื่นแล้ว 3 ราย ขอรับรองรถส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน

กรมการขนส่งทางบก เผยมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ยื่นขอรับรองแล้ว 3 ราย เร่งรัดให้แอปพลิเคชันที่บริการอยู่ ต้องยื่นขอรับรองตามกฎหมายภายในมี.ค. 65  ต้องจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65 ย้ำ ผู้ให้บริการทุกรายต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

​นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564 และได้มีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการให้การรับรองแอปพลิเคชัน การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ และการดำเนินการทางทะเบียนของรถที่จะนำมาใช้ในการให้บริการ  กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยื่นขอรับรองแอปพลิเคชัน ที่ใช้สำหรับให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

2476019 1
​นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

โดยมีผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหลายราย แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการ และได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางบก ถึงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดของกระบวนการให้การรับรองแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการกำกับดูแล เงื่อนไขการจดทะเบียนรถ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ เพื่อนำผู้ที่ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่ระบบ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และรายละเอียดในการดำเนินการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการยื่นขอรับรองแอปพลิเคชันแล้ว 3 ราย  คาดว่าจะดำเนินการรับรองแอปพลิเคชันได้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และมีผู้ให้บริการอีก 2 ราย ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองระบบแอปพลิเคชัน กรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อแอปพลิเคชันผ่านการรับรองแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมาขึ้นทะเบียนกับผู้ให้บริการระบบ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งสร้างความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงการขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจนต่อไป

2476021 e1641992576563

หลังจากที่มีแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายออกให้บริการเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้ว กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ไม่มาดำเนินการขอรับรองตามที่กฎหมาย โดยกำหนดแอปพลิเคชัน ที่ให้บริการในปัจจุบันต้องยื่นขอรับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 กรมการขนส่งทางบกจะประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปิดกั้น หรือระงับการเข้าถึงการให้บริการแอปพลิเคชันที่ไม่ยื่นขอรับรอง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายแล้ว จะต้องเร่งนำรถที่อยู่ในระบบมาดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดให้จดทะเบียนได้เพียง 1 คันต่อคน มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติม ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน บริเวณกระจกกันลมหน้าและกระจกกันลมด้านหลัง เพื่อแสดงให้ผู้โดยสารเห็นว่ารถคันที่ให้บริการได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน

2476020

กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมการเปิดอบรมใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นการเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้ขับรถที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้น กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ยังคงใช้รถยนต์ที่ไม่ถูกต้องและผู้ขับรถที่มาให้บริการร่วมในระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight