Business

นักเรียนได้เฮ!!ครม.ไฟเขียว กยศ. เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นทุนการศึกษา สาขาขาดแคลน

ครม เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้อำนาจ กยศ. เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นทุนการศึกษา เน้นสาขาที่ขาดแคลน พร้อมขยายโอกาสเข้าถึงเงินกู้ยืม เป็นของขวัญนักเรียนนักศึกษา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กู้ยืมเป็นทุนการศึกษา

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ กยศ. อาจให้ทุนการศึกษา แทนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ หรือเปลี่ยนจากการกู้ยืมเป็นทุนการศึกษา ในกรณีในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ กยศ. ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืน กยศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ (สคก.)

การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ดังกล่าว มุ่งขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งยังจะมีกลไกให้ผู้กู้ยืมสามารถชำนะเงินคืนกองทุนได้มากขึ้น

ธนกร
นายธนกร วังบุญคงชนะ

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มนิยาม “นักเรียน/นักศึกษาและสถานศึกษา รองรับการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่าง รวมทั้งให้ คณะกรรมการ กยศ. อาจให้ “ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้” การเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจให้คณะอนุกรรมการ ฯ กำหนดลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์โดยให้คำนึงถึงรายได้ และรายจ่ายของครอบครัว

ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการชำระเงินคืน กยศ. โดยวิธีการผ่อนชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระเงินคืนกองทุนให้ยืดหยุ่นขึ้น ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิเลือกชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระได้ รวมทั้งให้คณะกรรมการ กยศ. สามารถกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือชำระหนี้ครบถ้วน เป็นต้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตั้งใจจะมอบ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ โดยให้นำบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ มาบังคับใช้แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo