Business

‘IRPC’ กวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ต่อเนื่องปีที่ 5

ไออาร์พีซี คว้า 5 รางวัลระดับสากล The 11th Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนศักยภาพผู้นำการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนและประโยชน์ให้กับประเทศ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย The 11th Asian Excellence Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร ด้านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

S 131809289

รางวัลประเภทผู้นำ

  • รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นางสาวกัญญามาส ฤทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ และนางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลประเภทองค์กร

  • รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Environmental Responsibility)
  • รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Company)

ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่เป็นเลิศ การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ส่งเสริมให้ไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

อ่านข่าวเพิ่มเติม