Business

กทม. คลายล็อกเพิ่ม ร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธันวาคมนี้

ร้านอาหารเฮ!! กรุงเทพมหานคร ออกประกาศคลายล็อกเพิ่ม ขยายเวลาร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เผยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้

ร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์

1. ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธันวาคม 2564

3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กทม side

ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและไม่เกินเวลา 21.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม