Business

‘คนละครึ่ง’ มาวิน นโยบายโดนใจประชาชนช่วงโควิด ตามด้วยเปิดประเทศ ธงฟ้า

ซูเปอร์โพล เผยผลโพล นโยบายโดนใจประชาชนช่วงโควิด คนละครึ่ง นำลิ่ว ตามด้วย การเปิดประเทศ ธงฟ้าราคาประหยัด การควบคุมโควิดและการประกันรายได้เกษตรกร

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจเรื่อง นโยบายโดนใจ ช่วยประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,235 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

คนละครึ่ง

สำหรับ 5 อันดับแรก ของความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการโดนใจ ช่วยเหลือประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ พบว่า

อันดับแรก โครงการคนละครึ่ง เป็นผลงานรัฐบาลโดยรวม 81.7%

อันดับสอง การเปิดประเทศ ดึงรายได้เข้าประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เข้มไปกับมาตรการควบคุมโรค 71.4%

อันดับสาม  โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดราคาอาหาร ของกิน ของใช้ ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย โดย กระทรวงพาณิชย์ 53.7%

อันดับสี่   มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19 การจัดหาวัคซีนและตัวยาอื่น ๆ ให้ประชาชน โดย กระทรวงสาธารณสุข 52.2%

อันดับห้า โครงการประกันรายได้เกษตรกร พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยางถ้วย ยางแผ่น มันสำปะหลัง ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรฯ 50.2%

ที่น่าสนใจคือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยางถ้วย ยางแผ่น มันสำปะหลัง ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำแนกแบ่งออกตามภูมิภาค พบว่า ประชาชนในภาคใต้ 61.3% และภาคอีสาน 59.8% พอใจต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร พืช 5 ชนิด

ขณะที่ ประชาชนในภาคเหนือ พอใจต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรน้อยที่สุด 22.4% ส่วนคนกรุงเทพมหานครพอใจ 43.3% และคนภาคกลางพอใจ 48.5%

ซูเปอร์โพล

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน ต่อนโยบายและมาตรการด้านอื่น ๆ ดังนี้

  • พอใจต่อมาตรการความมั่นคง ความขัดแย้งของคนในชาติ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย หน่วยงานความมั่นคง 45.6%
  • พอใจต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ เช่น ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอ กทม.โดยสำนักงานเขต หน่วยงานระดับท้องถิ่นและส่วนกลางโดยภาพรวม 42.6%
  • พอใจโครงการและการบริการรถไฟฟ้า สายต่าง ๆ การจราจรทาง บก น้ำ และอากาศ โดยกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 42.4 และพอใจต่อการแก้ปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงยุติธรรม 42.3%
  • พอใจต่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 41.1%
  • พอใจต่อการแก้ปัญหา มลพิษ สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะ โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40%

สำหรับประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ พอใจต่อการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง 37.4% พอใจต่อ คุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน โดย กระทรวงศึกษาธิการ 37.1% และพอใจต่อ คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา โดย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 36.9%

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลดังกล่าว สะท้อนถึงปัญหาและต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศ ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งเครื่องขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจมหภาคและปากท้องไปพร้อม ๆ กัน

 เฉพาะการออกนโยบายต่อโครงการต่าง ๆ มากขึ้น ที่จะช่วยให้ ครัวเรือน ชุมชน การท่องเที่ยว เกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย เริ่มฟื้นตัวยืนได้และก้าวเดินไปข้างหน้าไปด้วยกัน โดยต้องระวังควบคุมโรคและไม่ประมาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม