Business

ข้อแนะนำเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.นี้


กพท. ออกประกาศข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว รับเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล 1 พ.ย.นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศข้อแนะนำขั้นตอนสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย
www.EntryThailand.go.th
ลงทะเบียน Thailand Pass
www.thailandpass.go.th
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส
3. กรมธรรม์ประกันคุ้มครองอย่างน้อย USD 50,000
4. เอกสารยืนยันการจองที่พัก
5. แบบฟอร์ม ต.8

LINE ALBUM Travel Bubble 211023

2. ถึงสนามบินแรกในประเทศไทย

ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
จัดเตรียมเอกสารให้สาธารณสุขตรวจสอบ
1. แสดง QR code จาก Thailand Pass หรือ แสดงหนังสือเดินทาง (Passport)
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส
3. Certificate of Entry (COE)
4. กรมธรรม์ประกันคุ้มครองอย่างน้อย USD 50,000
5. ผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ภายใน 72 ชม.
6. เอกสารยืนยันการจองที่พัก
7. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
-ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และผ่านศุลกากร
-ไปยังจุดนัดพบเพื่อขึ้นรถและเดินทางไปโรงแรม

Guidelines for travelers with exemption from quarantine TH 1024x725 1 e1634982425633

3. ถึงที่พัก (โรงแรม)

-ตรวจ RT-PCR และอยู่ในโรงแรม SHA+ หรือ AQ
ครบตามกําหนด
-ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หากยังไม่ดําเนินการ

-หากไม่ติดเชื้อเดินทางออกจากโรงแรมได้ในวันถัดไป หากติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษา
-รับชุด ATK และตรวจเมื่ออยู่ครบ 6 หรือ 7 วัน หรือหากมีอาการ

สนามบินภูเก็ต กําหนดให้ผู้เดินทางทําการตรวจภายหลัง
การรับกระเป๋าที่สนามบิน แต่ผู้โดยสารต้องเข้าพักที่โรงแรม
เพื่อรอฟังผลตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สุทธิพงษ์ คงพูล กพท. e1634982760990

ทั้งนี้สำหรับประกาศดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล สำหรับบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับล่าสุด และมาตรการป้องกันโรคสำหรับ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight