Business

เปิดหลักเกณฑ์! เยียวยาน้ำท่วม เกษตรกรได้เท่าไหร่ เช็คที่นี่!


เยียวยาน้ำท่วม กระทรวงเกษตรฯ เปิดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จากน้ำท่วม  ทั้งด้านพืช ด้านประมง และปศุสัตว์ แต่ละชนิดได้เท่าไหร่ อาทิ นาข้าวไร่ละ 1,340 บาท

เพจเราชนะ แจ้งมาตรการ”เยียวยาน้ำท่วม” ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนถ้วนหน้า ครอบคลุมหลายอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และตรวจสอบได้

เยียวยาน้ำท่วม

เยียวยาน้ำท่วม ด้านพืชไร่กรณีน้ำท่วม 

ด้านพืช ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ด้านประมง (สัตว์น้ำ)

ปลาทุกชนิด/สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
กุ้ง/หอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
กระชัง/บ่อซีเมนต์ตรม. ละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

เยียวยาน้ำท่วม

เยียวยาน้ำท่วม กลุ่มปศุสัตว์

ด้านปศุสัตว์

โค ตัวละ 13,000 – 35,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)
กระบือ ตัวละ 15,000 – 39,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)
สุกร ตัวละ 1,500- 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
แพะ/แกะ ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง ตัวละ 30 – 80 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)
ไก่ไข่/เป็ดไข่ ตัวละ 30 – 100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว)
ไก่เนื้อ ตัวละ 20- 50 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
เป็ดเนื้อ/เป็นเทศ ตัวละ 30 – 80 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
นกกระทา ตัวละ 10- 30 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
นกกระจอกเทศ ตัวละ 2,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
ห่าน ตัวละ 100 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)

เยียวยาน้ำท่วม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight