Business

ชาวนาฝันสลาย!! ประกันรายได้ข้าวปี 3 งวด 1 เจอโรคเลื่อน ย้อนดูเงื่อนไข ราคาประกันอีกรอบ


ประกันรายได้ข้าวปี 3 เจอโรคเลื่อนตั้งแต่งวดแรก ที่คาดว่าจะจ่าย 15 ตุลาคมนี้ หลังผ่านมติ นบข.แล้ว แต่ยังไม่เข้า ครม. อ่านเงื่อนไข ราคารับประกันที่นี่

หลังจาก ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือประกันรายได้ข้าวปี 3 และมีกำหนดจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แต่ปรากฏว่า ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหว เนื่องจาก ยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทำให้ต้องเลื่อนการจ่ายเงินชดเชยงวดแรกออกไป โดยไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจน

ประกันรายได้ข้าวปี 3

ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เตรียมเงินงบประมาณค่าประกันรายได้ข้าว ปี 3 จำนวน 89,000 ล้านบาท และตนได้ลงนามเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าจะนำเข้า ครม. เมื่อใด

อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแล้วว่าจะประกันรายได้ข้าวเหมือนปีที่แล้วทุกอย่าง ขอให้ชาวนามั่นใจว่าโครงการจะเดินหน้าได้อย่างแน่นอน

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 จะเป็นการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิด ในราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน 50 ไร่ รวม 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 89,306.39 ล้านบาท

เงื่อนไข ประกันรายได้ข้าวปี 3

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

shutterstock 497587918

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชย ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) วันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นภาคใต้ วันที่ 16 มิถุนายน-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564–พฤษภาคม 2565 ประกาศทุกวันศุกร์ เดิมคาดว่างวดแรกจะประกาศก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และงวดสุดท้ายจะประกาศวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 33 งวด

ที่ประชุมฯ ยังได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ดังนี้

  • โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.
  • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.
  • โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย กรมการค้าภายใน
  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยมอบให้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเงินงบประมาณ และระยะเวลา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเชื่อมโยง ตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ระยะที่ 2 ปี 2565– 2568 โดยกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP

อ่านข่าวเพิ่มเติม