Business

เริ่มวันนี้คลายล็อก!! กพท.แจ้งสายการบิน ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง


คลายล็อกสายการบิน กพท. ประกาศคลายล็อกสายการบิน ขยายเวลาทำการบินถึง 23.00 น. ไฟเขียวขายตั๋วได้เต็มจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 100%  มีผล 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป 

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7 โดยระบุว่า ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค.2564
และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 นั้น

คลายล็อกสายการบิน

คลายล็อกสายการบิน ขายตั๋วได้เต็มลำ 

โดยที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ที่กำหนดไว้เดิมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4(1) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

คลายล็อกสายการบิน

คลายล็อกสายการบิน เริ่มตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้ 

“(1) ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่ พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4(2) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค”

ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 

 

คลายล็อกสายการบิน คลายล็อกสายการบิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight