Business

รับเปิดประเทศ!! ‘สุชาติ’ เสนอครม.แจกเงินนายจ้าง แลกรักษาลูกจ้าง 4 ล้านคน


แจกเงินเอสเอ็มอี “สุชาติ” เสนอครม.อังคารนี้ ผุดโครงการรักษาการจ้างงานธุรกิจเอสเอ็มอี  อัดฉีดเงินนายจ้างเพิ่ม หากมีจ้างงานเกินกว่า 95% วางเป้าหมายสถานประกอบการ 394,621 แห่ง ลูกจ้าง 4,034,590 คน เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ขานรับเปิดประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ขณะเดียวกันภาคการส่งออกของประเทศยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ทำให้รักษาระดับการจ้างงานช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

แม้ว่ากระแสสังคมหลายฝ่ายจะกังวลว่า ผลกระทบจากโควิดจะทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมาดูสถานการณ์การว่างงาน จากฐานข้อมูลที่กระทรวงแรงงานมีอยู่ ไม่ได้บ่งชี้ว่าสถานการณ์การว่างงานน่าเป็นห่วงอย่างที่คิด โดยเฉพาะเมื่อมาดูตัวเลขของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมกราคม -กันยายน 2564 มีผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพียง 665,129 รายเท่านั้น

แจกเงินเอสเอ็มอี

ขณะเดียวกัน มีผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสังคม มากถึง 778,125 คน จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบมากกว่าออกสูงถึง 112,996 ราย ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับกับตัวเลขดัชนี้ชี้วัดสัญญาณเตือนภัยการว่างงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหากเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 มีสถานประกอบกิจการใช้มาตรา 75 เพียงแค่ 326 แห่ง ลูกจ้าง 90,653 คนเท่านั้น  ถือว่าสูงสุดในปี 2564 แล้ว แต่เมื่อมามาดูตัวเลขในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการใช้มาตรา 75 ลดลงเหลือเพียง 176 แห่ง ลูกจ้าง 37,619 คนเท่านั้น ต่างจากเดือนเมษายน 2563 ที่มีสถานประกอบการใช้มาตรา 75 สูงถึง 2,555 แห่ง ลูกจ้าง 477,075 คน จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การว่างงานไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิด ด้วยมาตรการเยียวยาของรัฐบาลที่ผ่านมา ที่ช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้ภาคธุรกิจเดินได้อย่างต่อเนื่อง

แจกเงินเอสเอ็มอี แลกจ้างงานกว่า 4 ล้านคน 

นายสุชาติ กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมการจ้างงาน โดยจะมีโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยโครงการดังกล่าว นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ) กรณีที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง เป้าหมายดำเนินการในสถานประกอบการจำนวน 394,621 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 4,034,590 คน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารนี้

แจกเงินเอสเอ็มอี

“โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี จะช่วยให้นายจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกจ้าง ได้รับประโยชน์จากมาตรการรักษาระดับการจ้างงานของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมตามนโยบายการเปิดประเทศใน 120 วัน ตามนโยบายรัฐบาล” นายสุชาติ กล่าว

แจกเงินเอสเอ็มอี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

ก่อนหน้านี้ครม. มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน สร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยให้กระทรวงแรงงาน ประสานกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงาน จัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พ.ค. 2564 ถึง ม.ค. 2565)

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

LINE ALBUM ประกันสังคมม 3.33 211015 e1634306138651

นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างร่วมโครงการ  (หากต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้าง ณ วันเริ่มโครงการ

“มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน”

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight