ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดกู้ไม่มีดอกเบี้ยรายละ 60,000 บาท ผ่อนคืน 5 ปี สำหรับผู้พิการใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ


กู้ไม่มีดอกเบี้ย เปิดแล้วกู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ กู้ยืม 5 ปี สำหรับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท หรือกู้เพิ่มไม่เกิน 120,000 บาท

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดทำโครงการกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง  มีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว ทาง พก.จึงได้ออกมาตรการการเยียวยาคนพิการ

กู้ไม่มีดอกเบี้ย

กู้ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับผู้พิการ

ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่า เปิดแล้วกู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ยเพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ โดยกู้ยืมเงิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 100% สำหรับผู้พิการเป็นเงินทุนที่หมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินก็จะเป็นการให้บริการกู้เงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือสำหรับการขยายกิจการ สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท หรือกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 120,000 บาท

กู้ไม่มีดอกเบี้ย

กู้ไม่มีดอกเบี้ย คุณสมุบติผู้กู้-ผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติ

– ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ -มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ยื่คำขอเงินกู้ -มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพในเรื่องที่ทำการยื่นขอการสนับสนุน -ไม่เป็นผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะแล้ว
– มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอ

-จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในพื้นที่ ที่ทำการยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

-จะต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในการกู้ยืมเงินจากกองทุน ยกเว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-หากมีหนี้สินอยู่กับกองทุนจะต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 60% ของวงเกินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

-จะต้องสามารถชำระคินเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

หลักประกันเงินกู้จะต้องหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญากู้ยืมและผู้ที่ค้ำประกันสามารถค้ำได้แค่ 1 คน

กู้ไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

-มีความสามารถในการทำนิติกรรม -มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง การงานมั่นคง รายได้มั่นคง มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างหนี้กองทุนติดต่อกัน 2 งวด

-ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

wwww e1634138902526

 

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
 ผู้ขอกู้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
3. ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
4. สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
5. รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิ้ว
6. หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ
7. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
8. หนังสือยินยอมคู่สมรส
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้
ผู้ค้ำประกัน
– บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
4. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
5. หนังสือยินยอมคู่สมรส
 

กู้ไม่มีดอกเบี้ย

 องค์กรค้ำประกัน

1. ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
2. บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
3. รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สอบถามโดยตรงโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight