Business

เช็คด่วน!! เงื่อนไขสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ‘เพิ่มมาตรการช่วย’ ใครได้รับสิทธิบ้าง?


บัตรคนจน เช็คเลย!! เงื่อนไขเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ย้ำชัดคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอลงทะเบียนปี 2565  คนที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่  อาจมีมาตรการเพิ่มเติมช่วย “ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ – ค่าการศึกษา”  
ตามที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตร อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน
บัตรคนจน
ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

บัตรคนจน เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ 

ล่าสุดเพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งว่า คนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอลงทะเบียนปี 2565  คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ ค่าการศึกษา
บัตรคนจน

ก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน คาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมา ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน  ต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิให้ความเหมาะสม เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย น้อยอย่างแท้จริง

บัตรคนจน เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เช็คเงื่อนไขด่วน! 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่ เงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม 13.65 ล้านคน ต้องลงทะเบียนใหม่

2. เกณฑ์การพิจารณา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว สมุดบัญชีเงินฝาก ที่ดิน บ้าน

3. ผู้ที่มีงานทำและมีรายได้ถึงเกณฑ์ แต่ยังมีบัตรฝช้อยู่ จะต้องถูดตักสิทธิ

4. ทบทวนข้อมูลทุกปี

บัตรคนจน

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ )

4. ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

การลงทะเบียนมีขั้นตอน ดังนี้

1. ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย

2. แสดงบัตรประชาชน

3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

บัตรคนจน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight