Business

ว่างงานจากน้ำท่วม ประกันสังคมจ่ายเยียวยา ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เช็ครายละเอียดที่นี่

ประกันสังคมจ่ายเยียวยา ว่างงานจากน้ำท่วม ทั้งลูกจ้าง-นายจ้าง เช็คเงื่อนไข รายละเอียด วิธีขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่นี่ ยื่นได้ทางไปรษณีย์ หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีประกันสังคมจ่ายเยียวยา ช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างในพื้นที่น้ำท่วมว่า เป็นไปตามกฏกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม โดย สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วัน

ว่างงานจากน้ำท่วม

เงื่อนไขรับเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • นายจ้าง สถานที่ประกอบการของนายจ้างถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้
  • ลูกจ้าง บ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ใน 15 เดือนตั้งแต่วันหยุดงาน โดยนับย้อนหลังไป 15 เดือน จ่ายสมทบมาแล้ว 6 เดือน

ว่างงาน1

น.ส.ลัดดากล่าวว่า ที่ต้องกำหนดให้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนเนื่องจากมีบางกรณีที่จ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอ  เช่น เดือนนี้มาทำงานก็มีเงินสมทบ เดือนที่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินสมทบ จึงต้องนับย้อนหลังไป 15 เดือน

ประกันสังคมจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้า โดยจะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกำหนด และให้นายจ้างรับรองว่า ไม่สามารถมาทำงานได้กี่วัน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ซึ่งกรณีนี้ยังยื่น อี-เซอร์วิสไม่ได้ ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์ โดยน้ำลดแล้วค่อยเดินทางมายื่น

ว่างงานจากน้ำท่วม

สำหรับการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีน้ำท่วม ถือเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ต้องยื่นแบบ สปส.2-01/7 กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากอุทกภัย ลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินชดเชย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง และหนังสือรับรองจากนายจ้าง

สามารถดาวน์โหลดแบบ สปส.2-01/7 ได้ ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม