ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คที่นี่! เคาะเยียวยาเพิ่ม กลุ่มไหนได้รับเงินเยียวยาบ้าง!!


เคาะเยียวยาเพิ่ม คณะรัฐมนตรี เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน เคาะเยียวยาเพิ่ม ผู้ประกันตนรับอีก 3,000 บาท (นายจ้าง) ศูนย์เด็กเล็กรับ 2,000 บาท พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วม 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมาตราการเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 39 และมาตรา 40 ล่าสุดได้มีมาตราการเยียวยานายจ้าง ในกลุ่มเอสเอ็มอี  เยียวยาเด็กเล็ก มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม

เคาะเยียวยาเพิ่ม

 ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม ได้สรุปเคาะเยียวยาเพิ่ม

– ผู้ประกันตนรับอีก 3,000 บาท (นายจ้าง)

– ศูนย์เด็กเล็กรับ 2,000 บาท
– พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร
– ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ 1 ปี
เคาะเยียวยาเพิ่ม

เคาะเยียวยาเพิ่ม นายจ้างกลุ่มเอสเอ็มอี 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการเยียวยาใหม่ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานของเอสเอ็มอี ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 4 แสนราย โดยจะจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง เพื่ออุดหนุนการจ้างงาน ตามจำนวนลูกจ้างคนละ 3,000 บาท นาน 3 เดือน จากจำนวนลูกจ้างสูงสุด 200 คน เท่ากับเดือนละ 6 แสนบาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยานายจ้าง

  • ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
  • มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564
  • รับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565)

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนจ้างงาน

  • รัฐจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  • นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
  • หากมีการจ้างงานต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
  • กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

เคาะเยียวยาเพิ่ม

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20 ตุลาคม -20 พฤศจิกายน 2564

-ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

-เลขบัญชีธนาคาร

-ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

จ่ายเงินอุดหนุนวันทำการสุดท้ายของเดือน 30 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

-เดือนที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

-เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

-เดือนที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน สร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122แห่ง  สามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้  5,040,176 คน
ครม. ยังมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565  เป็นเวลา 12 เดือน

ลดค่าไฟฟ้า 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ผู้ถือบัตรฯ ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์ลดค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

การไฟฟ้านครหลวง  คลิกที่นี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

เคาะเยียวยาเพิ่ม

ลดค่าน้ำ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตน

การประปานครหลวง คลิกที่นี่

การประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

เคาะเยียวยาเพิ่ม เด็กเล็ก 2,000 บาทต่อคน 

ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดอปท.รวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน  จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท 

เคาะเยียวยาเพิ่ม

ประเด็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับที่โดนน้ำท่วม

เงินช่วยเหลือเกษตรกร ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไร่ สำหรับเกษตรกรที่โดนน้ำท่วม ปี 2564 ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น

กระทรวงเกษตรฯ ปรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และอัตราการจ่ายเงินใหม่ พร้อมแนะวิธีขอรับเงิน

หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 2564
– เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

– มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

กระทรวงเกษตรฯ เร่งสำรวจช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยพิบัติ ช่วยตามจริงครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่
เกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด เพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกรได้ทันท่วงที

เคาะเยียวยาเพิ่ม
อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight