Business

เช็คที่นี่!! ‘ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง’ ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชย

ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานรับเลย 70% ของค่าจ้าง หยุดงานเพราะโควิด ตกงาน ลาออก ประกันสังคมดูแลอยู่! ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน

สำนักงานประกันสังคม อนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณี ประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน รับเลย 70% ของค่าจ้าง

ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง

ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง เปิดลงทะเบียน 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “กรณีว่างงาน”ผ่านเวปไซต์
กรณีถูกเลิกจ้าง
รับ 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน
ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย
50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง
รับ 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
ต้องส่งสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เตือน ก็จะสามารถขอเงินชดเชยใด้ ต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน

โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง

ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง เช็คเงื่อนไขได้ 

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย

ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก

โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน ไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ 

-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

-หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09

(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

-หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight