Business

จ่ายเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตนม.33-39-40 พื้นที่ 29 จังหวัด 8.98 ล้านราย


จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง”สุชาติ” มอบนโยบายคณะที่ปรึกษาฯ มุ่งขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่ความสำเร็จ เผยเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง พื้นที่ล็อกดาวน์ 29 จังหวัด 8.98 ล้านราย วงเงินเกือบ 4 หมื่นล้านบาท เร่งตั้งธนาคารผู้ประกันตน และโรงพยาบาลผู้ประกันตน 

จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง

จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง พื้นที่ล็อกดาวน์ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน  ประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาล กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง

 

1. ตรวจคัดกรองโรคโควิดเชิงรุก ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” จำนวน 13 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม -31 กรกฎาคม 2564 ตรวจคัดกรองแล้ว 526,657 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 23,705 ราย คิดเป็น 4.50%

2. การฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่สีแดงกว่า 10 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 3 ตุลาคม 2564 มีผู้ประกันตนฉีดวัคซีนแล้ว 2,736,242 ราย (เข็ม 1 จำนวน 1,624,812 รายเข็ม 2 จำนวน 1,111,430 ราย)

3. โครงการ Factory Sandbox เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ จากภาคการผลิต แก่นักลงทุนในสถานประกอบการภาคการผลิต โดยระยะแรก มีเป้าหมายดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี ในสถานประกอบการภาคการผลิต/ส่งออกที่มีผู้ประกันตน 500 คน ขึ้นไปจำนวน 387 แห่ง ผู้ประกันตน 474109 คน ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”  เริ่ม Kick off พร้อมกัน 4 จังหวัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ตรวจคัดกรองโควิดให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จำนวน 108,375 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35 จากเป้าหมาย 250,000 คน ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จำนวน 48,296 คน คิดเป็น 48.30% จากเป้าหมาย 100,000 คน

จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง

จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง ไปแล้ว 8.98 ล้านราย

4. การเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด รวม 8.98 ล้านราย เป็นเงิน 39,815.89 ล้านบาท โดยดำเนินการ ดังนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โอนแล้ว 3.39 ล้านราย เป็นเงิน 13,181.18 ล้านบาท ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โอนแล้ว 5.59 ล้านราย เป็นเงิน 26,634.71 ล้านบาท

นายสุชาติ ยังได้หารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สำเร็จ อาทิ การจัดตั้งธนาคารสำหรับผู้ประกันตน การจัดตั้งโรงพยาบาลผู้ประกันตน และการจัดตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน เป็นต้น

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight