Business

อนามัยโพลเผย อยากเห็นสถานประกอบการ ความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรค ทุกชั่วโมง หลังคลายล็อก


อนามัยโพล ชี้ชัด ประชาชนต้องการให้สถานประกอบการ ทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรค มากที่สุด หลังคลายล็อกดาวน์ รับเปิดจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่ม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยร่วมกับ สวนดุสิตโพล ได้สำรวจ Anamai Event Poll ในประเด็น “ความคิดเห็นของประชาชนหลังปรับมาตรการของวันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการมีมาตรการพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

อนามัยโพล

ทั้งนี้ พบสำรวจพบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคสถานประกอบการทุกชั่วโมงมากที่สุด 87% ซึ่งสามารถทำได้ทันที รองลงมาคือ พนักงานและลูกค้ามีบัตรการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 86.4%

สำหรับประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ คือให้มีการจัดสรรโควต้าการฉีดวัคซีนให้พนักงาน ผู้ประกอบการมากที่สุด 33% รองลงมาคือ จัดให้มีเงินทุนดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 26 และสนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่ร้านค้า 18.4% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมพร้อม เปิดจังหวัดท่องเที่ยว ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการเสนอ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาแผนสำหรับการเปิดประเทศอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร

สุวรรณชัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว พร้อมตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นและลงเครื่อง เพื่อให้ท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้แบบไม่กักตัว

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัยยังคงต้องคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด ทั้งการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม TSC 2 Plus และให้มีพนักงาน ลูกค้า ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย พร้อมจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม

ส่วนภาคประชาชน ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น รวมทั้งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม