Business

ได้เยียวยา 2 เดือนเช็คที่นี่!! ประกันสังคมแจ้งโอนงวดแรกแล้ว ผู้ประกันตนทุกมาตราที่ได้สิทธิ 2 เดือน


ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก  ผู้ประกันตนทุกมาตรา ที่ได้รับสิทธิเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 2 เดือน จะเริ่มโอนให้งวดแรก ในเดือนกันยายนนี้ช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้ หากประมวลผลเสร็จไว สามารถโอนได้เร็วขึ้น 

หลังจากที่รัฐบาลประกาศ “ล็อกดาวน์” และ “เคอร์ฟิว” 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากนั้น วันที่ 20 กรกฎาคม ครม. เห็นชอบ ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก

ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก ทุกมาตรารับเยียวยา 2 เดือน

ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยา ทางสำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้ท่าน แบ่งเป็น 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโอนให้งวดแรก ในเดือนกันยายนนี้ (วันที่ 20-30 ก.ย.) หากประมวลผลเสร็จไว จะสามารถโอนได้ไวยิ่งขึ้น โดยวันโอนเฉพาะราย ผู้ประกันตน.ให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้พร้อม โดยจะมีการอัพเดทวันโอนที่ชัดเจนอีกครั้ง ผ่านหน้าเช็คสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ สำนักงานประกันสังคม ในโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ดังนี้

1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 ราย และผู้ประกันตนมาตรา33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย เป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น 1.ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท 2. ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายน 2564  

นอกจากนี้  ครม.ได้อนุมัติอนุมัติขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน คนละ 5,000 บาท
ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก

ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก ผู้ประกันตนรับสิทธิเยียวยา 

ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้ กำหนดการโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตน ล่าสุด ทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน  โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ ครม. กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
2. นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564
3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
5.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.6 ล้านราย
ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 กันยายน 2564 จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564  จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง
แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564 โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาท (ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป)
ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก
สำหรับทุกมาตราที่รอรับเงินในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 2 จะได้รับการโอนเงินภายในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับสิทธิ ให้ดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิของท่านโดยทำตามคำแนะนำดังนี้
– ทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 1- 30 กันยายน 2564 เฉพาะผู้ที่เช็คสถานะแล้วไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น
– ม.33 ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ใน 29 จังหวัด
– ม.39 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ภายใน 31 ก.ค.2564
– ม.40 ใน 13 จังหวัดแรก ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน และสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564
และจ่ายเงินภายใน 10 สิงหาคม 2564 ส่วน 16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและจ่ายเงินภายใน 3 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ
โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนนี้
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
• เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยางวดแรก
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight