Business

ลูกจ้างเช็คที่นี่!! 2 กองทุนประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง!! 

2 กองทุนของประกันสังคม ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน 2 กองทุนของประกันสังคม คุ้มครองชีวิตคนทำงาน ตรวจเช็คที่นี่!! ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างไร กรณีไหนที่จะได้รับ
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งเงินที่ประกันสังคมใช้จ่าย เพื่อสิทธิประโยชน์ มาจาก กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้ง 2 กองทุน คือ หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
ต่างกันที่ที่มาของเงินและความครอบคลุมในการคุ้มครองเท่านั้น
2 กองทุนของประกันสังคม

2 กองทุนของประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไร

กองทุนประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ กำหนดฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 7 กรณี ได้แก่
(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(2) คลอดบุตร
(3) ทุพพลภาพ
(4) ตาย
(5) สงเคราะห์บุตร
(6) ชราภาพ
(7) ว่างงาน
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่ผู้ประกันตน ควรทราบกองทุนประกันสังคม เช็คที่นี่  

2 กองทุนของประกันสังคม ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 4 กรณีได้แก่
(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(2) ทุพพลภาพ
(3) ตายหรือสูญหาย
(4) สูญเสียอวัยวะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th

หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2 กองทุนของประกันสังคม
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight