Business

ถึงคิวกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มรับเงินวันนี้!!’ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด’ เช็คด่วน

เงินเข้าวันนี้ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด รับเบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุน ประจำเดือนกันยายน พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิ ที่นี่

วันนี้ (10 กันยายน 2564) กรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มเปราะบาง

เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง

ผู้สูงอายุ 

รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 -1,000 บาท ตามอายุ รายละเอียด ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

ผู้พิการ

รับเบี้ยความพิการ เดือนละ 800-1,000 บาท ตามอายุ รายละเอียด ดังนี้

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท

กลุ่มเปราะบาง

เด็กแรกเกิด

รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ จำนวน 600 บาท สำหรับ 2 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลภายใน 25 สิงหาคม 2564

เงื่อนไข: ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

ตรวจสอบ 2

วิธีการตรวจสอบสิทธิ

 • คลิก http://covid.m-society.go.th/ หรือ คลิก ที่นี่
 • ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • คลิก “ตรวจสอบสิทธิ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม