Business

กทม.ออกประกาศ เสริมสวยในห้าง จำกัดเวลาคนละ 2 ชั่วโมง

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ดังนี้

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรายละเอียด เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

เสริมสวย1
Hair drying.

เพื่อให้เป็นไปตามมติของศปก.ศบค.ดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ดังนี้

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กทม. 1กทม.1 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม