Business

เกษตรกรรอ! เคาะประกันรายได้ ‘ข้าวโพด-ปาล์มน้ำมัน’ ยึดเงื่อนไขเดิมเสนอครม.เร็วๆนี้

“จุรินทร์” เดินหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวโพด-ปาล์มน้ำมัน ปีที่ 3 ดูแลเกษตรกรแล้ว ใช้เงื่อนไขเดิมราคาเป้าหมายนำ และความช่วยเหลือ พร้อมมาตรการคู่ขนาดที่จะใช้ดันราคา เตรียมนำเสนอ ครม.เร็วๆนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมผ่านระบบ Zoom Conference การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เพื่อเดินหน้าโครงการประกันรายได้พืชอีก 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมัน ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือเกษตรกรในปีที่ 3 และการพิจารณาโครงการเสริม เพื่อยกระดับราคา

Rice ยางพารา ข้าวโพด 210812

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีมติเห็นชอบในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้ ปีการผลิต 2564/65 เป็นปีที่ 3 โดยใช้หลักการเดียวกับประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2 ที่กำหนดราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนประมาณ 452,000 ครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564-31 พฤษภาคม 2565 โดยงวดแรกจะเริ่มจ่ายให้เกษตรกรวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 งวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน งวดสุดท้าย 20 ตุลาคม 2565 รวม 12 งวด วงเงินงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ส่วนมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพด มีมาตรการให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเร่งการรับซื้อและเก็บสต็อกไว้ ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยได้รับชดเชยดอกเบี้ยอัตรา 3% ต่อปี เป้าหมายรวม 350,000 ตัน ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 150,000 ตัน และ 2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 200,000 ตัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่าส่วนปาล์มน้ำมัน มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันปีที่ 3 โดยกำหนดราคาเป้าหมาย 4 บาทต่อกก. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตามพื้นที่ ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565 โดยจะจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 วงเงินงบประมาณ 7,660 ล้านบาท

จุรินทร์ 1 e1627542050953
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

โดยมาตรการเสริมคู่ขนาน เพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน จะสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 2 บาท เพื่อผลักดันน้ำมันปาล์มดิบออกไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาส่งออกเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนธันวาคม 2564 และขยายเวลาโครงการจากเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนมีนาคม 2565 ภายใต้เป้าหมายเดิมที่ 300,000 ตัน และในปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีเงื่อนไขพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลชุดนี้ จะเดินหน้าปีที่ 3 ทั้งหมดในพืชหลัก 5 ชนิด  จะทยอยทำการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หลังจากพืชแต่ละชนิดจบโครงการปีที่ 2 และจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติต่อไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในโครงการกว่า 7.69 ล้านครัวเรือน ที่ปลูกพืชหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนพืชเกษตรอื่น ๆ จะมีมาตรการอื่นในการเข้ามาดูแล  ยืนยันว่ามีการดูแลทั่วถึงแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight