ดูหนังออนไลน์
Business

แอร์เอเชียขยายเวลาหยุดบินในประเทศ ยาวถึงสิ้นเดือนส.ค.

ตามที่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด แจ้งประกาศหยุดให้บริการทุกเส้นทางการบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันท่ี 12 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงรุนแรงขึ้นและตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)กำหนดให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศห้ามปฏิบัติการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ท่ีกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)ในระหว่างสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดสูงของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด หรือมีประกาศอื่น

แอร์เอเชีย

ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครฐั ที่ยังประกาศใช้ต่อเนื่องนั้น บริษัทฯจึงประกาศขยายระยะเวลาหยุดให้บริการทุกเส้นทางทางการบินภายในประเทศ ชั่วคราวจากเดิม 12 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ขยายออกไปถึง 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม: