ดูหนังออนไลน์
Business

ประกันสังคม ‘ม.40’ รับสองเด้ง ลดจ่ายเงินสมทบ ได้เยียวยา 5,000 บาท

ประกันสังคม ม.40 เตรียมรับสองเด้ง เงินช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท และลดอัตราเงินสมทบ ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม 6 เดือน 

หลังจาก สำนักงานประกันสังคม แจ้งให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสมัครในระบบ ประกันสังคม ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยหมดเขตเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ประกันสังคม ม.40

ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญ ลดอัตราการจ่ายเงินสมทบสำหรับ ม.40 ดังนี้

  • ให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

รายละเอียดการส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ม.40 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 มกราคม 2565 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 มกราคม 2565 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 มกราคม 2564 จ่ายสมทบ 180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน

มาตรา 40

คุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 40

  • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน
  • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และกระทรวงการคลัง จากนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ครม. จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และโอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนจะทำการจ่ายเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ที่ผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม