ดูหนังออนไลน์
Business

เด็ก ม.รังสิตได้เฮ! ลดค่าเทอม 1 หมื่น จ่ายเกินมาแล้วคืนให้

มหาวิทยาลัยรังสิต ขานรับนโยบายรัฐ ช่วยค่าเทอมนิสิต นักศึกษา ประกาศลดค่าเทอม 10,000 บาท มหาวิทยาลัยจ่ายให้ 5,000 อว.สนับสนุน 5,000 บาท

หลังจากรัฐบาลเห็นชอบให้ สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ลดค่าเทอม และค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงสุด 50% และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อหัวคนละ 5,000 บาท เท่ากันหมด ทุกมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเองนั้น

มหาวิทยาลัยรังสิต

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่ประกาศเรื่อง แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ โควิด-19 ลดค่าเทอม นักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 จำนวน 10,000 บาท โดยระบุว่า

ประกาศ เรื่อง แนวทางความช่วยเหลือ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน มหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษาฯ จึงเห็นสมควรร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2564 เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยแล้วทุกประเภท หรือนักศึกษา ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษานี้อยู่แล้ว)

2. สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ สามารถเลือกรับส่วนลดคืน โดยเป็นเงินโอนเก็บเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในเทอมถัดไป หรือขอรับเป็นเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารได้

ม.รังสิต

3. สำหรับวิชาปฏิบัติการ หากไม่สามารถจัดสอนในพื้นที่ได้ ในช่วงการเปิดภาคเรียนระยะแรก มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้จัดการสอนชดเชยจนครบ เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยขึ้น หากพบว่าวิชาใด ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนค่าปฏิบัติการให้ตามสัดส่วน

4. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัย จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผ่านกองทุนบุญตะวันต่อไป

5. นักศึกษาที่ประสบปัญหา และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักงานกิจการนักศึกษา

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนลดคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม