Business

เปิดวิธีลงทะเบียน สมัคร ม.33 รอรับเงินเยียวยาโควิด นายจ้าง-ลูกจ้าง


ม.33 ประกันสังคม รอรับเงินเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ประกันสังคม เปิดวิธีสมัคร ขั้นตอนการลงทะเบียน หลังรัฐเคาะจ่ายเงินช่วยเหลือ 4 ประเภทกิจการ พื้นที่สีแดงเข้ม ได้รับผลกระทบ โควิด-19

สำนักงานประกันสังคม จัดมาตรการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิว และล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว สำหรับนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่เข้าเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยา ได้เลย

ม.33 ประกันสังคม

ม.33 ประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน ที่เข้าเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยา ได้เลย

กิจการไหนมีสิทธิรับเงินเยียวยา

 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่ 6 จังหวัดที่ได้รับสิทธิ

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • ปทุมธานี
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้ลูกจ้าง โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ใน ระบบ e-services บนเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มอีกรายละ 2,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการรับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 ผ่าน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน สอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

ม.33 ประกันสังคม

วิธีการลงทะเบียน รับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-services

 • เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 • เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
 • ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม
 • ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน
 • สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน
 • แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูล และส่งเงินสมทบประจำเดือน

วิธีส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน

นายจ้างส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ดังนี้

 • เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 • เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 • เลือกเมนูที่จะดำเนินการ
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)
 • บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว
 • แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)
 • ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

ม.33 ประกันสังคม

การส่งข้อมูลเงินสมทบ

 • เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 • เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 • เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)
 • ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)
 • เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)
 • เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)
 • แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)
 • ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม