Business

เช็คสาขาด่วน! แบงก์รัฐแจ้งปิดให้บริการบางสาขาพื้นที่สีแดง10 จังหวัด


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศมาตรการรองรับการให้บริการลูกค้าขานรับแผนการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค. พร้อมกำหนดเวลาเปิด-ปิดใหม่พื้นที่สีแดง 10 จังหวัด

ตามที่การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ เห็นชอบให้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับ 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี

shutterstock 1761407246

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในส่วนของการให้บริการ ณ ที่ทำการสาขาทุกแห่งของธนาคารนั้น ยืนยันว่า ยังให้ความสำคัญกับมาตรการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ธนาคารอาจพิจารณาปิดให้บริการสาขาบางแห่งตามความจำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 10 จังหวัด เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราวได้ตามประกาศที่ทาง website ของแต่ละธนาคาร

สงร e1625918375365

2. กำหนดเวลาเปิดทำการสาขาทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น.  
• สาขาอื่น ๆ เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 15.30 น.
• สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เปิดให้บริการเวลาไม่เกินเวลา 15.00 น.

3. จำกัดช่องให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความแออัด

ปิด e1625917291825

ทั้งนี้ มาตรการรองรับการให้บริการลูกค้าในที่ทำการสาขา จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน รองรับความต้องการของลูกค้าที่ประสงค์เข้ามาทำธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่สาขาของธนาคาร อาทิ การฝาก/ถอน/โอนเงิน ชำระสินเชื่อ หรือค่าบริการต่าง ๆ ธุรกรรมด้านสินเชื่อ และการทำนิติกรรม ขณะเดียวกันลูกค้ายังสามารถใช้บริการสำคัญของธนาคารเพิ่มเติมที่ตู้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้เตรียม

สำรองธนบัตรไว้อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการผ่าน Application Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง และการสัมผัสธนบัตร เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

ในส่วนของ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่าเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 กรุงไทย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
– สาขาในห้าง และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน เปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น.
– สาขาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกิน 15.00 น
– สาขาอื่นๆ เปิดให้บริการไม่เกิน 15.30 น.

กรุงไทย e1625919815192

ทั้งนี้ ธนาคารจะจำกัดจำนวนช่องทางให้บริการ และจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม โดยท่านสามารถทำธุรกรรมผ่าน Krungthai NEXT และตู้ ATM/ATM+ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight