Business

โรงงานประเมินโควิด ต่ำเป้า แค่ 24% จากกว่า 6 หมื่นแห่ง จี้เข้า Thai Stop Covid Plus ด่วน


โรงงานประเมินโควิด แค่ 24% จากกว่า 6 หมื่นแห่ง กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่คลัสเตอร์โรงงานยังพุ่งสูง จี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดึงสถานประกอบการเข้าแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจาก ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้เป็นเจ้าภาพหลัก ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะการให้ โรงงานประเมินโควิด ในสถานประกอบการ ผ่าน Thai Stop Covid Plus

โรงงานประเมินโควิด

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสรุปโรงงานที่ประเมินตนเองใน Platform Online Thai Stop Covid Plus ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบว่า ผลการประเมินตนเอง ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กําหนด

ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ และเร่งรัดให้สถานประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินตนเองด้วย Platform Online Thai Stop Covid Plus ให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบกิจการโรงงาน กว่า 60,000 โรงทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จะเป็นการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thai Stop Covid Plus ทุกสองสัปดาห์ และให้พนักงานประเมินด้วย Thai Save Thai ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้โรงงานทุกแห่งดำเนินการภายใน 30 มิถุนายนนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทยอยประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus แล้วจำนวน 15,152 แห่ง (โรงงานทุกขนาด) คิดเป็น 24% จากเป้าหมาย 64,038 แห่ง

ในจำนวนนี้ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานมากกว่า 200 คน รวมทั้งสิ้น 3,290 แห่ง คิดเป็น 99.5% จากเป้าหมาย 3,304 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2,353 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 880 แห่ง

โรงงานประเมินโควิด
กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

สำหรับโรงงานที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องใช้มาตรการเพื่อ Upgrade ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยการประเมินซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ส่วนโรงงานที่ประเมินผ่านเกณฑ์ จะได้ร่วมในการสัมมนาออนไลน์ Fight Covid -19 เรียนรู้แนวทางบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงฯ รวมทั้งได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ โครงการฟื้นฟู และเสริมแกร่งสถานประกอบการอีกด้วย

ประเด็นที่น่าวิตกกังวลมากที่สุดในขณะนี้คือ ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนสูงขึ้น โดยมักจะพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเศรษฐกิจในภาพรวม

ดังนั้น การประเมินตนเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาขึ้น จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ

ขณะเดียวกัน ในส่วนของพนักงานก็ต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Save Thai เพื่อยกระดับการคัดกรองคนก่อนเข้าโรงงานอย่างเข้มงวด ป้องกันผู้มีความเสี่ยง ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติงาน และแพร่เชื้อในสถานประกอบการ

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรม เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่ (On-site) ในโรงงาน เป้าหมายจำนวน 955 แห่ง โดยขณะนี้ตรวจประเมินโรงงาน On-site ไปแล้ว กว่า 953 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม