Business

อาชีพแห่งอนาคต จับเทรนด์ ‘SDGs’ 5 มิติ โอกาสทองของคนที่มองเห็น


อาชีพแห่งอนาคต จับตาเมกะเทรนด์ของโลก “SDGs” การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ผศ.ดร.วีรณัฐ” แนะมองหาช่องทาง คว้าโอกาสทองก่อน สุดท้ายจะล้มหายตายจากแวดวงธุรกิจในที่สุด

SDGs (Sustainable Development Goals) การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (ปี 2543 -2558) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก กลายเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลก ที่จะนำไปสู่ อาชีพแห่งอนาคต

อาชีพแห่งอนาคต

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในทุกคน ทุกวงการได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจเสียหายอย่างประเมินค่ามิได้

แต่ในอีกด้านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงภูมิต้านทานของสินค้าและบริการ ที่ออกมาตอบสนอง “ความต้องการแท้” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาให้กับสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหาระดับโลกที่เรียกว่า SDGs ว่าสามารถเติบโต และอยู่รอดสวนกระแสวิกฤติดังกล่าวได้อย่างสวยงาม

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา วิศวกรออกแบบชีวิต ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านอารีย์ และสมาคมบ้านปันรัก ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “SDGs อาชีพแห่งอนาคต” ว่าเป็น เมกะเทรนด์ของโลกในขณะนี้ ใครที่สามารถมองหาช่องทาง คว้าโอกาสทองในการแก้ปัญหา ปิดช่องว่างให้ผู้คนได้ก่อน ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก

ทั้งนี้เพราะปัญหานี้เป็น “ความต้องการแท้” ที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกประสบ และต้องการให้แก้ไข รวมถึงต้องช่วยกันผลักดันให้แล้วเสร็จ ซึ่งหากมองในมุมของการทำธุรกิจ ใครที่สามารถนำงานของตนมาใช้ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลภายใน ไปจนถึงนักลงทุนระดับโลก ที่ปัจจุบันจะพิจารณาสนับสนุนองค์กรจากคะแนน “SDGs score” ด้วย

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

องค์กรสหประชาชาติ ได้ทำการสำรวจ และสรุปปัญหาระดับโลกออกมา เรียกว่า SDGs หรือ Sustainable Development Goals มีทั้งสิ้น 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDGs Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่

  • การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจน และความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
  • เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
  • สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สงบสุข ไม่มีการแบ่งแยก
  • ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน

ภาพประกอบ 5ปัจจัย เมกะเทรนด์ อาชีพแห่งอนาคต

อาชีพแห่งอนาคต มองเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน

เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้คนทุกวัยมีโภชนาการที่เหมาะสม

เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันด้านสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4: ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5: ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกัน ในการจัดการน้ำและสุขอนามัย สำหรับทุกคน อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกัน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใ นราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

 

เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาค ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12: ส่งเสริมรูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13: มีกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ลดการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็ง ให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพ หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาชีพแห่งอนาคต

ในฐานะที่ให้คำปรึกษากับบุคคลทั่วไป ในการหาอาชีพจาก SDGs ผศ.ดร.วีรณัฐ กล่าวว่า คนจำนวนมากมักนึกไม่ถึงในประเด็นปัญหาที่อยู่ใน 17 ข้อนั้น ว่าเป็นปัญหาระดับโลก ทำให้ละเลยโอกาสงานนี้ไป จนเมื่อได้ศึกษาโดยเฉพาะเจาะลงลึกในรายละเอียดย่อย ของแต่ละเป้าประสงค์ใน 17 ข้อ ซึ่งมีแยกย่อยไปอีกมาก ก็จะยิ่งทำให้เจองานที่ตนอยากทำและถนัดได้ง่าย

ดังนั้น จึงอยากแนะนำทุกคนที่กำลังแสวงหาแนวทางอยู่ ได้ลองศึกษา SDGs อย่างละเอียด เพราะ SDGs เป็นโอกาสทองในการทำธุรกิจ ซึ่งให้ช่องทางได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม แบบไม่ต้องลงทุนเสียเงินทำวิจัยด้วยตนเอง

ทั้งนี้ หากสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ ใส่นวัตกรรมลงไปในสินค้าและบริการควบคู่ลงไปด้วย ยิ่งทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง ปราศจากคู่แข่ง สามารถเรียกได้อย่างเต็มปาก ธุรกิจของเราจะเติบโต อย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาในวันนี้จำนวน 100 คน จะมีถึง 65 คน ที่ในอนาคต จะต้องประกอบอาชีพที่ยังไม่เคยมีในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่ปรากฏหรือเป็นปัญหาใหม่ที่อาจยังไม่ได้รับการแก้ไข นั่นหมายถึง หากใครสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนหรือขององค์กร ให้สามารถแก้ไขปัญหา SDGs ได้ก่อน เท่ากับกำลังทำอาชีพแห่งอนาคต ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม